FlowServers | Alle betingelser og vilkår

§1 Definitioner

"Vi, vores, vore, FlowServers, FlowServers.dk, FlowServers.dk", "Det herværende firma" er alle begreber, udtryk eller ord, der i alle tilfælde, og uanset skrivemåde, henviser direkte til FlowServers.dk, ejet af FlowServers ApS (CVR: 35486801). "Hjemmesiden" henviser som udgangspunkt til FlowServers.dk, eller relaterede undersider, men kan også i øvrige tilfælde henvise til noget andet - i dette tilfælde, vil det fremstå, eller på anden måde fremgå direkte eller indirekte. "Du, dine, dig" henviser altid til dig som læser af disse betingelser, og generelt til enhver bruger af FlowServerss ydelser/services, dog for de af betingelserne der kræver aftale herom, kun for kunder af FlowServers, der i alle tilfælde, i forbindelse med et køb har accepteret nærværende betingelser. Du har forstået at vi fra nu af, i disse betingelser – og på alle andre af FlowServers.dk ejede platforme, vil bruge disse begreber, udtryk eller ord, og at de altid vil henvise til det ovenstående.

§2 Givne oplysninger

Vær opmærksom på at de af os givne oplysninger om f.eks. spillertal, ydeevne og lignende, alene er vejledende, og altid vil variere efter brug. En server der f.eks. har mange plugins installeret - vil altid kræve f.eks. mere RAM, og CPU. Alle givne oplysninger om serverydeevne, er at betragte som vejledende, herunder også de der gives i vores ‘servervælger’, og er at betragte som af os givet uforpligtende råd og vejledning. Alene rent tekniske oplysninger, som f.eks. det antal RAM der købes, og dermed loves leveret, er at betragte som et løfte.

§2.1 Brugeranmeldelser

Som et testimonial, eller brugeranmeldelse, forstås i begge tilfælde, en tilkendegivelse af købsoplevelsen hos FlowServers. Disse tilkendegivelser, kan, men er ikke nødvendigvis publiceret på internettet, andetsteds end hos FlowServers. I tilfælde af at en brugeranmeldelse gengives på hjemmesiden, gælder følgende: tilkendegivelsen kan, men er ikke nødvendigvis - og vil ikke i alle tilfælde være redigeret, hvad angår grammatik, stavning, og lignende. Tilkendegivelsen kan, men er ikke nødvendigvis - og vil ikke i alle tilfælde være, eller fremstå i sin fulde form - nogle passager kan, men vil ikke i alle tilfælde være udeladt. Anmeldelsers oplevelse, vil i ingen tilfælde - bevidst være forsøgt, fremstå, eller være udseende som manipuleret. Brugte billeder stemmer i nogle tilfælde, men ikke altid, overens med det af anmelderen eventuelt brugte billede i forbindelse med anmeldelsen.

§3 Begrænsninger på support/assistance

Al support givet af FlowServers i form af, men ikke begrænset til; svar på forespørgsler, guidevideoer og vidensdatabaseartikler er vejledende, og FlowServers.dk kan ikke garanterer for dets korrekthed, og eventuelle følger, fejl eller mangler, der måtte udspringe heraf, direkte eller indirekte. Det er til enhver tid kundens ansvar at sikre sig at alle foretagne handlinger på serveren, ikke skader serveren, eller kan formodes at skade serveren, eller i øvrigt overtræde handelsbetingelsernes §11. Ligeledes henstilles der til at alle af FlowServers’ givne værktøjer og ressourcer, som f.eks. men ikke begrænset til, Multicraft-kontrolpanelet (Minecraftpanelet), og dets funktioner, benyttes på eget ansvar, og at FlowServers under ingen omstændigheder kan stilles til ansvar for handlinger heraf i øvrigt i henhold til betingelsernes §§ 10 og 11, og de øvrige betingelser i almindelighed.

§4 Købers accept

Ved at acceptere disse handelsbetingelser, som aktivt gøres ved ethvert køb, accepterer du at du har læst, forstået og accepterer vores handelsbetingelser - fortrolighedsoplysninger, og alle andre relevante juridiske eller ikke juridiske dokumenter, udstedt af FlowServers, i relation til dit køb eller din brug af FlowServers. Du accepterer at du har haft mulighed for at læse dette dokument, som beskriver aftalen for dit køb, inden købet , efter forbrugeraftalelovens bestemmelser om oplysningspligt. Herunder accepterer du at du er tilstrækkeligt oplyst om blandt andet, men ikke begrænset til: varens/ydelsens pris, de samlede udgifter pr. afregningsperiode, FlowServers' identitet og forretningssted, adresse, og alt anden relevant information om os, om vore betingelser - og vore retur- og refusionsbetingelser, om hvornår varen leveres, hvordan den leveres - og al øvrig information du er forpligtet til at være oplyst om jf. forbrugeraftaleloven.

§5 Levering

Ved bestilling af en server, sker leveringen umiddelbart - hvilket normalt er indenfor maksimalt én time. Dog kan der af varierende årsager, og i sjældne tilfælde gå længere tid - i sådanne tilfælde kan en forsinkelse på alt over en time, ikke nødvendigvis anses som en væsentlig forsinkelse. Vi vil altid forsøge at levere din server så hurtigt som muligt. Ved køb af ekstra ydelser til din server, kan leveringstiden variere - men vil typisk ikke overstige 2-3 arbejdsdage. Du vil få alt information, om serveren - og tilgang til den - på den af dig, typisk ved bestilling, givne mailadresse - husk at tjekke din spam/junk/reklame-mappe.

§6 Priser

Alle FlowServers priser er, medmindre andet er klart oplyst, angivet i danske kroner, og inklusive moms. Du kan, i bestillingsfasen, altid se din endelige pris, for den betalingsperiode du er ved at betale for.

§7 Køber

Enhver person under 18 år, skal have tilladelse fra forældre/værge for at foretage et køb, eller tegne et abonnement (indgå en abonnementsaftale) med FlowServers, såfremt køberen ikke egenhændigt lovligt på egen hånd kan foretage købet. Køber forpligter sig til selv at holde sine oplysninger (betalingskort, adresse, mail, telefon, mv.) opdaterede således at FlowServers kan komme i kontakt med kunden. Har køberen ikke opdateret disse oplysninger, er FlowServers uden ansvar for følger heraf. Køber accepterer samtidig, at køber ikke vil bruge vores servere (services) til noget ulovligt, anstødeligt, eller noget der måtte formodes at være af en sådan karakter.

§8 Købet

I betalings-fasen har du mulighed for at vælge mellem at betale med PayPal, MobilePay - eller med kreditkort (via Stripe). I begge tilfælde vil vi trække pengene typisk straks fra din konto. Vælger du at betale med PayPal, kan du vælge at foretage en engangsbetaling, eller at indgå et abonnement. Foretager du en engangsbetaling, via PayPal, vil du manuelt skulle forlænge (og dermed betale) dit abonnement - forlænger du ikke servicen rettidigt, forbeholder vi os retten til at slette alle dine filer, uden yderligere given grund eller varsel, i øvrigt jf. handelsbetingelsernes §§ 9 og 20. De samme vilkår gælder for betaling med MobilePay, der også er engangsbetalinger. Vælger du derimod at indgå et abonnement, hvadenten det er via PayPal eller via kreditkort-betaling, skal du være opmærksom på at der i dette tilfælde gælder særlige vilkår, og betingelser. Du skal videre være opmærksom på at du forpligter dig til at opgive korrekte oplysninger, og at FlowServers ingen tilfælde, kan stilles til ansvar for ukorrekte oplysninger, eller misforståelser i betalingsmodulerne - medmindre andet måtte følge af gældende lov.

§9 Forbehold

Hvis du har valgt at du manuelt vil forny din server hver måned – vil du ti (10) dage inden din server stopper, få en mail om at hvis du ønsker at forny din server, skal du betale inden 10 (ti) dage. Betaler du ikke inden de ti (10) dage, vil alle dine filer muligvis blive slettet, og din service lukket ned. FlowServers forbeholder sig retten til at slette alle dine filer, umiddelbart efter din servers udløb – det vil ikke være muligt for dig at få dine filer igen, du vil ikke kunne få erstatning eller kompensation. FlowServers forbeholder sig retten til at ændre i beskrivelser, indhold og billeder på hjemmesiden, samt ændre på service(s) – dog indenfor forbruger- og købelovens bestemmelser. FlowServers forbeholder sig ret til nedetid – dog maksimalt i 24 timer, hvis nedetid i over 24 timer skulle forekomme (uden mellemrum), vil FlowServers kompensere nedetiden. FlowServers forbeholder sig ret til længere nedetid uden kompensation, i særlige situationer, som for eksempel, men ikke begrænset til; DDoS-angreb, anden form for angreb mod vore servere, strømsvigt, vandskader, indbrud, leverandørsvigt, strejke, lockout eller krig. FlowServers forbeholder sig desuden retten til at suspendere din konto, hvis du bryder disse handelsbetingelser - FlowServers vil i så fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale dig, eller give dig erstatning. Betales din server ikke manuelt, men automatisk - altså i et abonnement, gælder vilkår og betingelser som fremgår af handelsbetingelsernes § 23, og de øvrige betingelser i al almindelighed.

§10 Ansvarsfraskrivelse

FlowServers fraskriver sig ethvert muligt ansvar, i enhver mulig situation hvis der sker tab af; data, oplysninger, filer, billeder – eller nogen form for andet materiale, hostet, eller forbundet af/på vore servere. FlowServers fraskriver sig desuden ansvaret for tab grundet nedetid. Kunden accepterer ved købet at FlowServers aldrig vil kunne gøres erstatningsansvarlig herfor, medmindre andet følger af ufravigelig dansk ret.

§11 Overbelastning & misbrug

Som kunde hos FlowServers forpligter du dig til, ikke bevidst, eller formodningsvist bevidst - at forsøge eller faktisk at belaste vore servere, services - eller hjemmeside, i en sådan grad at dette vil forårsage driftsforstyrrelser, i en sådan grad at, FlowServers, FlowServers’ øvrige kunder - eller en evt. 3. part måtte lide skade, overlast, eller driftsforstyrrelser, som direkte eller indirekte konsekvens af dine handlinger. Sådanne handlinger vil anses som brud på din aftale med FlowServers, og vil berettige FlowServers til at suspendere alle dine produkter, samt at opsige en gældende købs- eller abonnementsaftale, uden at yde godtgørelse eller kompensation herfor.

Det kan ligeledes, i særlige tilfælde efter FlowServers’ diskretion, anses som misbrug af dit produkt og den tilknyttede service hvis du:
- Gentagende gange overbelaster support-systemet, f.eks. ved gentagne at sende beskeder om det samme.
- Skriver nedladende, stødende eller racistiske beskeder til FlowServers.

Også i sådanne tilfælde kan dit produkt lukkes, og du vil ikke være berettiget til kompensation, eller refundering, da en adfærd som den ovenfor nævnte betragtes som aftalebrud.

§12 Svindel & kreditkortmisbrug

FlowServers forbeholder sig retten til i ethvert tilfælde af forsøg på, eller fuldbyrdet svindel, at lukke alle konti, og fratage kunden ret til at få en refundering. FlowServers gør samtidigt opmærksom på at svindel kan være et strafbart forhold, og at der eventuelt kan ske anmeldelse til relevante myndigheder.

Er dit kreditkort blevet brugt til et køb, du ikke selv har foretaget, henviser vi til relevant lovgivning vedr. dette. Som udgangspunkt henvises til lov om betalingstjenester og elektroniske penge (LBK nr. 613 af 24/04/2015) § 61 hvoraf det følger at det som udgangspunkt, er din betalingsudbyder der hæfter for uatoriserede transaktioner, medmindre andet følger af lovens § 62. Disse oplysninger er dog kun vejledende, og FlowServers kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for at oplysningerne måtte vise sig forkerte eller uddaterede. Videre opfordres du til at kontakte dit pengeinstitut, såfremt dit betalingskort er blevet anvendt uautoriseret.

§13 Tilladelse til at sende dig mails

Som kunde hos FlowServers, eller som aktivt registreret i vore systemer accepterer du at modtage mails med kommercielt indhold fra FlowServers.dk. Mails kan variere i indhold, men kan vedrøre kampagner, tilbud, driftsoplysninger, med videre. Ønsker du ikke at modtage mails fra FlowServers.dk, send da venligst en mail support@FlowServers.dk, hvor du udtrykkeligt skriver at du ikke ønsker at modtage yderligere mails fra FlowServers.dk.

§14 Ophavsret

Alt indhold på FlowServers.dk (samt undersider, og associerede sider, ejet af FlowServers.dk) er ejet af FlowServers.dk, og er beskyttet af dansk ophavsret. Reproduktion, overførsel, distribution eller lagring af dele eller hele indholdet i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra FlowServers.dk, er strafbart. Alle rettigheder forbeholdes, FlowServers ApS.

§15 Respektive rettighedshavere

Minecraft, er et varemærke ejet af Mojang AB. PayPal, Buycraft, Tebex, MasterCard, VISA, JCB, American Express, Maestro, VISA Electron, Dankort, Quickpay, Stripe og Multicraft - er alle varemærker der ejes af deres respektive ejere. Yderligere - varemærker, eller ophavsretsbeskyttede navne, mærker, billeder, eller andet indhold - ikke ejet af FlowServers.dk, tilhører ligeledes deres respektive ejere. FlowServers.dk er ikke associeret med nogle af disse.

§16 Opgradering/nedgradering af services

Når du opgraderer din server, betaler du et beløb, der beregnes ud fra hvor langt inde du er i den lejeperiode af serveren. Jo længere du er inde i lejeperioden - jo billigere vil opgraderingen være, da du betaler for opgraderingen, som varer til slut for din tidligere faktureringsdato. Nedgradere du din server, beregnes dette udfra samme kriterie - du vil få det fulde beløb tilbage hvis du nedgradere på købsdagen, mens du længere inde i lejeperioden vil få mindre tilbage. Vær desuden opmærksom på at de penge du får tilbage på en nedgradering, vil udbetales i kredit til din server - og du skal derfor købe noget igen, for at gøre brug af denne kredit.

§17 Standardport & Support

Din server sælges som udgangspunkt unmanaged (uden support), medmindre andet er aftalt ved købet. Du vil i nogle tilfælde blive tilbudt at tilkøbe support for en merpris, eller pga. den type server du vælger, muligvis have adgang til support uden en merpris - hvis dette er tilfældet, vil det fremgå klart. Har du adgang til support, som følge af din serverpakke eller er tilkøb, gælder det at du køber dig ret til at kontakte os med tekniske forespørgsler, via vores support-system. Du accepterer også at denne support kan begrænses, og at al given support alene er af vejledende karakter, og at FlowServers ikke kan stilles ansvarlig for handlinger foretaget i forbindelse med supportering af dig eller din server.

§18 Fortrydelses- og reklamationsret

Ved købet fraskrives din fortrydelsesret øjeblikkeligt. Ved at acceptere disse handelsbetingelser giver du samtykke til dette - og til at du er blevet gjort tydeligt opmærksom på denne fraskrivelse. Dette sker jf. forbrugeraftaleloven, som muliggør fraskrivelse af muligheden for at påberåbe sig fortrydelsesret inden for 14 dage, såfremt der er tale om særlige typer køb. Disse særlige typer køb omfatter bla. virtuelle produkter - som FlowServers Aps opfatter hele sit sortiment som værende. Du har naturligvis fortsat reklamationsret jf. købeloven, såfremt der er fejl eller mangler med dit produkt - og vi vil i et sådant tilfælde, gøre vores bedste for at finde en rigtig god løsning.

§19 Sager ved PayPal

Som kunde kan du til enhver tid klage til PayPal - i tilfælde af at du føler at du har været udsat for svindel, eller ikke modtaget den vare du har købt. Som kunde underlægger du dig, og accepterer at alle tvister ved PayPal udelukkende afgøres efter dansk lov, og at den danske lovs suverænitet i ingen tilfælde kan sidestilles.

§20 Overskredne fakturaer

Betales din faktura (regning, invoice) ikke til tiden, vil FlowServers pålægge denne faktura et gebyr. Gebyret kan være på op til 100 kr., pr. overskredet faktura, og kan maksimalt pålægges 3 gange, i øvrigt i henhold til LBK nr 459 af 13/05/2014 (renteloven). Da din server først aktiveres, efter en betaling er sket - vil du ingen juridisk bindende købsaftale have med FlowServers, såfremt du ikke betaler fakturaen (inkl. gebyr). FlowServers gør dog opmærksom på at betales din faktura ikke til tiden, kan du risikere at miste samtlige af dine filer, i øvrigt jf. § 9.

§21 Salg af in-game ting

Mojang, ejere af Minecraft - har I en artikel, d. 12. juni 2014 offentliggjort, at de ikke ønsker at der skal sælges ting af vigtighed for spillet, for rigtige penge. Artiklen fremgår, på tidspunktet dette skrives, af Mojangs hjemmeside. FlowServers gør opmærksom på at vi opfordrer til at overholde de givne retningslinjer af Mojang. FlowServers gør opmærksom på at vi i intet tilfælde kan stilles til ansvar overfor dit forhold til Mojang, og at du alene er at stille til ansvar i denne sammenhæng.

§22 Indgåelse af abonnement

Vær opmærksom på at du som udgangspunkt når du køber en server, indgår et abonnement. Det eneste tilfælde, hvor din server skal fornys manuelt - er hvis du vælger at betale manuelt via PayPal eller MobilePay. I alle andre tilfælde vil du indgå et abonnement med FlowServers ApS, med mindre andet uomtvisteligt er oplyst dig. Du vælger frit hvorvidt du vil betale månedligt, kvartalsvis eller halvårligt. Vi vil, uanset for hvilken periode du vælger at betale, 5 dage før din server igen skal betales, sende dig en mail. I mailen vil datoen hvor vi trækker penge fra dig indgå. Du har mulighed for at opsige din server til enhvertid, dog under de i §25 bestemte vilkår. FlowServers ønsker at understrege at det er særdeles vigtigt at du er 18 år, før du indgår en abonnementsaftale. Udover de særlige vilkår og betingelser, der er dig oplyst i §23, gælder vore øvrige betingelser naturligvis - ligesom lov om visse forbrugeraftaler, og anden relevant dansk lov. Abonnementsaftalen indgås med nedenstående firma.

§23 Automatisk accept af EULA

Dette kapitel er i henhold til §22 om salg af in-game ting. Som kunde hos FlowServers accepteres Minecraft's EULA automatisk for dig, ved ethvert køb, pr. d. 23/07/2015, og fremover. FlowServers accepterer denne EULA på kundens vegne, og påtager sig intet ansvar. Det er kundens eget ansvar at holde sig opdateret om EULA'ens indhold, og eventuelle overskridelser heraf vil iøvrigt også alene være kundens ansvar. Ved køb giver kunden FlowServers en uomtvistelig tilladelse til at acceptere denne EULA, i den form den foreligger på købstidspunktet og fremover.

§24 Opsigelse

Opsigelse af din abonnementsaftale kan ske i overensstemmelse med §23. Når du indgår en abonnementsaftale, med automatisk betaling, accepterer du at vi automatisk trækker betaling for dit produkt, op til 5 dage før din server senest skal betales. Du indgår i alle tilfælde en abonnementsaftale med automatisk betaling, hvis du vælger at betale med betalingsmetoden "Kreditkort", eller hvis du tilmelder dig en automatisk PayPal-fornyelse. Ønsker du at opsige serveren, skal du derfor gøre dette senest 6 dage før din servers udløb - gør du det senere end dette, vil du muligvis blive opkrævet betaling for dit produkt, en måned yderligere. Du kan opsige din server ved hjælp af kundesidernes optagelsesfunktion - dette er den anbefalede måde at opsige dit produkt på, og ved at acceptere disse betingelser accepterer du at du har læst, forstået og er indforstået med dette (dvs. at du accepterer det). Da der jf. relevant lovgivning ikke kan stilles formkrav til en opsigelse, kan din server også opsiges via f.eks. e-mail - dog ikke via telefon. Opsigelse sker i øvrigt i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler, aftaleloven, mv. indenfor de i øvrigt i disse handelsbetingelser stillede betingelser.

§25 Formidling af domænekøb

FlowServers tilbyder at formidle køb af domænenavne, til brug for spil-services, efter priser og vilkår der aftales individuelt med alle kunder. Dog gælder det følgende ubestridt uanset anden aftale med FlowServers: såfremt at FlowServers ApS køber et domæne for dig, har FlowServers ApS ejerskabet over dette domæne, og lejer det ud til dig, indenfor den aftalte tidsramme. Det er FlowServers ret at aftså fra at leje domænet til dig, på ethvert givent tidspunkt, uden at du på nogen måde kan kompenseres for dette. Såfremt at du uttidigt opsiger dine øvrige services, altså før dit domæne opsiges, vil FlowServers ApS herefter have den fulde ejerret over domænet, i og med at FlowServers gør gældende for lejemålet af domænet, at øvrige andre services hos FlowServers ApS skal være aktive i perioden domænet udlejes.

§26 Kredit/tilgodehavender

Det er muligt at tilføje kredit til din server, på flere forskellige måder. Ved kredit forstås en indestående positiv balance hos FlowServers, dvs. et tilgodehavende, som vil blive fratrukket ved næstkommende fakturering. En positiv balance, dvs. kredit el. tilgodehavende, kan forekomme f.eks. ved en manuel indbetaling, på din "kredit-balance" hos FlowServers. I særlige tilfælde kan kredit også tildeles dig af FlowServers, f.eks. i tilfælde af frivillige kompensationssager. Uanset hvordan din kredit fremkommer, gælder det at denne skal ses som et middel, der udelukkende kan bruges til fremtidige betalinger hos FlowServers. Videre gælder det at uanset hvordan din kredit forekommer, er denne på ingen måde refunderbar, dvs. at denne under ingen omstændigheder, kan forlanges omvekslet til kontanter. Uanset hvordan din kredit fremkommer, accepterer du vilkårene for denne - og fraskriver dig dermed al fortrydelsesret på din indbetaling, jf. forbrugeraftaleloven.


Tvister afgøres ved danske domstole, og efter dansk ret.


Ved spørgsmål kan vi kontaktes på support@FlowServers.dk


FlowServers ApS, er ejet af Nice-Hosting ApS

CVR: 35486801 - Priorparken 355, 2605 Brøndby